<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">
تبادل نظر آنلاین

ثبت

موانع صدور انقلاب اسلامی

موانع صدور انقلاب اسلامیهرچند عزم و سیاست جمهوری اسلامی بر صدور انقلاب معطوف شده بود اما در مقابل صدور انقلاب هم موانعی داشت که بعضی از این موانع منشا داخلی داشت یعنی علت ایجاد این نیروی مخالف در مقابل سیاست صدور انقلاب ناشی از سیاست یا رفتاری بوده است که در درون اتفاق افتاده است یا اینکه منشائ آن خارجی بود و از رفتارها و سیاست های دیگر بازیگران نشات میگرفت در این بخش به معرفی این عوامل می پردازیم.

 

 

عوامل داخلی:

*آشفتگی اوضاع داخلی: این عامل بخصوص در اویل انقلاب که هنوز در ایران شرایط انقلابی حاکم بود وجود داشت که یا هنوز نهادهای قانونی شکل نگرفته بود یا هنوز این نهادها به طور کامل مستقر نشده بودند، محسوس تر بود رقابت های گروه ها قتل و ترور مردو و مسئولین وجود اختلاف میان مسئولین حرکت های تجزیه طلبانه همه باعث شده بود که هم توجه مسئولین بیشتر معطوف به سامان دادن اوضاع داخلی شود (فلاح نژاد 1384 ص142-141) و هم تصویری که رسانه ها با استفاده از این شرایط برای مسلمانان و ملل دیگر از ایران انقلابی می سازند یک تصویر سیاه و زشت باشد.

 

** جنگ تحمیلی: این عامل را می توان هم به عنوان عامل خارجی مورد برسی قرار داد هم به عنوان عواملی داخلی بررسی کرد ، از نظر داخلی عاملی بود که سبب شد تا توجه مسئولان و پتانسیل مردم انقلابی معطوف به اوضاع داخلی و حفظ نظام نوپا شود و اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد جنگ محور شود، یعنی هدف اصلی آن اداره جنگ بود و این غالب توان جنگ را هم مستهلک می کرد ، توانی که در صورت عدم جنگ میتوانست صرف صدور انقلاب شود. از نظر خارجی نیز این جنگ یک جنگ تحمیلی از طرف یک نیروی خارجی بود که باعث شد که انقلاب اسلامی فراگیر تبدیل به یک انقلاب عجمی شیعی شود و جنگ ایران توسط رسانه های غربی و عربی جنگی بین عرب و عجم و وسیله ای برای ایجاد یک امپریالیسم شیعی بین افکار عمومی عرب معرفی شد و این باعث شد تا سوالات فراوانی برای اعراب طرفدار انقلاب ایجاد شود و نوعی بدبینی برای اعراب در مورد انقلاب ایران ایجاد شود.

 

***وضعیت اقلیت سنی : یکی از عناصری که دستاویز برخی رسانه های غربی شد. اوضاع سنیان ایران است با توجه به این که این اقلیت غالبا در حاشیه ها زندگی می کنند و مرز نشین هستند یا جز اقلیت های قومی هستند.

 

**** عدم استفاده از ظرفیت گروه های مردمی و توجه دولتی به مفهوم صدور انقلاب. در ابتدای انقلاب حرکت های جدایی طلبان و ضد انقلاب در این مناطق مرزی افزایش پیدا کرد و باعث عکس العمل نظام نسبت به این جریان ها شد و رسانه های غربی نیز این حرکتها را حرکت کل این اقلیتها ترسیم کردند و واکنش ایران را نیز واکنش در مقابل تمام این حرکت ها نشان دادند و باعث ایجاد تصویر زشت از رفتار متقابل ایران و اقلیت ها شدند.

 

***** تغییر استراتژی(سیاست) : بعد از پیروزی انقلاب مجموعه شرایط و بحران هایی که بوجود آمد ، همگی دست بدست هم دادند تا استراتژی صدور انقلاب که یک استراتژی تهاجمی بود به یک استراتژی تدافعی تبدیل شود تحمیل جنگ هشت ساله شرایط اقتصادی بحرانی ایجاد شده ، انواع تحریم های سیاسی و اقتصادی، تک قطبی شدن جهان، شرایط سازندگی بعداز جنگ، عدم التزام واقعی برخی دولتمردان به سیاست راهبردی صدور انقلاب همگی دست به دست هم دادند ، تا این تغییر سیاست ایجاد شود.

 

******عدم استفاده از شیوه های نو در ترویج ارزش های انقلاب اسلامی.

 

 

عوامل خارجی

*تبلیغات وهابیت : مهمترین ایدوئولوژی رقیب جمهوری اسلامی وانقلاب اسلامی وهابیت بوده است که مهمترین مبلغ و مرکز اصلی آن عربستان می باشد. رقابت عربستان همچنین با توجه به تعصبات عربی نیز تقویت و تشدید هم می شود . عربستان با توجه به داشتن منابع غنی نفتی و درآمد های سرشار ی که از این طریق و از طریق حرمین شریفین بدست می آورد دست به تبلیغات وسیعی علیه شیعه زده است و با ایجاد مدارس حمایت از مطبوعات ایجاد و حمایت از احزاب ایجاد مراکز فرهنگی و توزیع کمک های مالی در مناطق محروم و تلاش در جذب آنها به فرقه وهابیت و همجنین ایجاد تصویر منفی از شیعیان بخصوص ایرانیان نموده است .و با این طریق مانع بسیاری از فرصت های ایران برای صدور انقلاب شده است .(حشمت زاده 1385ص181-182).

 

**گرایش های پان عربیستی : که یکی دیگر از عواملی که مستمسک برای تبلیغات علیه ایران و مانعی برای صدور انقلاب ایران شد همان گرایشهای پان عربیستی بود که توسط دولت های عرب به خصوص عراق و بعد از آغاز جنگ مستمسک قرار گرفت. دولت عراق از این حربه استفاده کرد تا جنگ خود را نوعی جنگ عرب – عجم نشان دهد و حمایت اعراب را جلب نماید و این مسئله روی افکار عمومی جهان عرب که درصد قابل توجهی از جهان اسلام و یکی از مخاطبان اصلی و اولیه انقلاب اسلامی بودند ، تاثیر سوئی داشته باشد.

 

***حاکمیت دولت های ملی : از بعد از انقلاب فرانسه که مفهوم ناسیونالیسم شکل گرفت ، چهارچوب جدیدی را برای تفکر ایجاد کرد و این موضوع برای کشورهای عربی نیز صادق بود ، که این چهارچوب همان چهارچوب دولتهای ملی بود و مفاهیمی مثل امت اسلامی مصالح مسلمانان و مصالح اسلامی تقریبا منسوخ شد و هر کشور و ملتی اول چیزی که برایش اهمیت داشت منافع ملی اش است و این تفکر با ایدئولوژی اسلامی و شیعی که توجه به مصالح مسلمین است در تضاد می باشد و همین یکی از موانع عمده صدور انقلاب می باشد. (فلاح نژاد 1384 ص145-146).

 

****دولت های سرکوبگر : بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب موج انقلاب به دیگر کشور های اسلامی مخصوصا کشورهای هم جوار نیز سرایت کرد و باعث ایجاد یا تقویت جنبش های اسلامی اسلامی که خواستار ایجاد حکومت اسلامی بودند، شد. اما تمام این جنبش ها توسط حکام کشور های اسلامی به شدت سرکوب شد و رهبران و اعضای جنبش ها یا کشته یا زندانی و یا تبعید شدند و یا فعالیت های آنه بسیار محدود شد. جنبش مردم عراق و بحرین و شیعیان عربستان و کویت از این دست است.(فلاح نژاد 1384 ص146).

 

*****تبلیغات ابر قدرتها : انقلاب ایران و اصول و ارز شهای حاکم بر ان یک رقیب جدی برای هر دو ابرقدرت بود و یک رقیب جدی محسو ب میشد که می توانست منافع آنها را تهدید کند و نظم موجود را بر هم بریزد، پس به همین دلیل بود که در صدد خاموش کردن شعله های آن یا محدود کردن آن برآمدن، دراین راستا آمریکا دست به انعقاد پیمانهای امنیتی با همسایگان ایران و ایجاد پایگاهای نظامی و اتحادهای امنیتی زد حمایت از عراق و تحریک آن به آغاز جنگ ترویج و حمایت از مدل های جایگزن انقلاب اسلامی ایران تحریم اقتصادی شدید ایران تحریم های تکنولوژیک ایران تا مانع از دستیابی ایران به فناوری های پیشرفته شود ، تحریم و تنبیه شرکت هایی که با ایران قرار دادهای همکاری امضا کنند ، حمایت از گرو هایی معرض جمهوری اسلامی برخی از فعالیت آمریکا برای برای مهر و حذف انقلاب ایران بود.

 

شوروی نیز هرچند انقلاب ایران باعث حذف مهمترین رژیم حامی غرب در منطقه شد اما ماهیت اسلامی و استکبار ستیز انقلاب ایران یک خطر جدی برای برای شوروی محسوب میشد و همچنین از سوی دیگر توسعه انقلاب اسلامی ایران به کشورهای همجوار شمالی یک تهدید امنیتی برای شوروی محسوب می شد که باعث شد شوروی نیز نسبت به ایران انقلابی احساس خطر نماید و با هم صدا شدن با ابرقدرت غرب و با اتخاذ سیاست های مشابه با آنها در مقابل ایران موضع گیری نماید که برایند این اقدامات خود عاملی مهمی در مقابل صدور انقلاب محسوب می شود .

 

 

منابع

1-حشمت زاده محمد باقر، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1385.

2-فلاح نژاد علی، سیاست صدور انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.