<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حرف هایی که مسعود بهنود نباید می زد! +تصویر

حرف هایی که مسعود بهنود نباید می زد! +تصویر هک دوربین های امنیتی زندان اوین و انتشار بد رفتاری ماموران زندان با زندانیان واکنش های بسیاری به دنبال داشته است، این موضوع در شبکه های اجتماعی نیز به شدت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و تا امروز نیز درباره آن بحث و تبادل نظر می شود. در همین رابطه به دنبال حضور

به گزارش ماهستیم؛ هک دوربین های امنیتی زندان اوین و انتشار بد رفتاری ماموران زندان با زندانیان واکنش های بسیاری به دنبال داشته است، این موضوع در شبکه های اجتماعی نیز به شدت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و تا امروز نیز درباره آن بحث و تبادل نظر می شود. در همین رابطه به دنبال حضور مجری تلویزیون BBC فارسی در شبکه اجتماعی «clubhouse» و اظهارنظر درباره زندان اوین و مقایسه شرایط آن با کشورهای اروپایی، این سخنان مورد انتقاد سلطنت طلبان و عوامل سازمان تروریستی منافقین قرار گرفت.

 

مسعود بهنود در رابطه به زندان اوین و شرایط نگهداری زندانیان در آن مکان گفت: « من اوین رفته‌ام، زندان را دیده‌ام. این کف‌های همه سنگ... یعنی بازسازی خیلی بزرگی انجام شده. یک عده آدم که عموما آدم‌های ناراحتی هستند، مگر از صبح تا شب چه‌کار می‌کنند؟ دعوا می‌کنند دیگر!».

 

مجری بنگاه دروغ پراکنی انگلیس در ادامه افزود: «از نظر شکل سازمانی و تمیزی محیط، اینها مسائل جدی هستند؛ این سطح از کیفیت را تنها در بخش هایی از آمریکا و کشورهای اروپایی می توان مشاهده کرد. من تعجب می کنم اما خوب این اتفاق افتاده و آن ذهنیتی که خیلی ها از اوین تصور داشتند، غلط از آب در آمده است».