main image
180   1402/06/23  

آزادی یک شهروند مسیحی از زندان

ژورف شهبازیان از زندان اوین آزاد شد

به گزارش ماهستیم؛ روز پنج شنبه یک شهروند مسیحی از زندان اوین آزاد شد. ژوزف شهبازیان به جرم تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی به 10 سال حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید.

به دنبال درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل مدافع، پرونده قضائی ژوزف شهبازیان مجددا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد تایید قرار گرفت. ششم اسفندماه سال گذشته شعبه 9 دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر را پذیرفت و حکم دادگاه انقلاب با اشکال قضائی مواجه شد./تمام