1402/10/01

سلطنت طلبی از بیخ ایدئولوژی گرایی است

برداشت امیرعباس فخرآور از سلطنت طلبی

232