1402/10/23

عقب نشینی مسیح علینژاد در برابر سلطنت طلبان

سلطنت طلبان احساس پیروزی کردند

159