1400/10/18

پاچه خواری شهرام همایون از بیهوه پهلوی

ابراز خوشحالی از نامه فرح پهلوی

510