main image
 162    1402/02/24

آفتاب پرستان اپوزسیون در ایران اینترنشنال

مظلوم نمایی ایران اینترنشنال

به گزارش ماهستیم؛ اپوزسیون و رسانه های ضدانقلاب همواره بدنبال بهره برداری سیاسی از شرایط به نفع خود هستند؛ اغتشاش های سال گذشته نمونه بارز از فرصت طلبی و لحظه شماری ضدانقلاب برای بهره برداری و سوء استفاده از ناآرامی ها بود. تلویزیون ایران اینترنشنال و ضدانقلاب در جریان ناآرامی ها در قامت یک رهبر سیاسی ظاهر شدند تا به زعم خود اوضاع را تحت کنترل داشته باشند!

اکنون که چند ماه از پایان اغتشاش ها می گذرد، براندازان متوجه پشت پرده بسیاری از ماجراها شده اند! آنها از نیت شوم ایران اینترنشنال و همچنین رهبران قلابی اپوزسیون آگاه شده اند و در شرح آنچه بر آنها گذشته علیه ایران اینترنشنال و رهبران قلابی دست به قلم شده اند تا به اصطلاح خودشان نگذارند که انقلاب بعدی دستمایه بهره برداری این جماعت شود!

در جریان ناآرامی ها شاهد بودیم که تریبون ایران اینترنشنال به طرز مشکوک در اختیار جریان تجزیه طلب قرار گرفت، گویی قرار بود در فردای آزادی هر گوشه از این خاک نصیب یک جریان سیاسی نوظهور شود! همچنین طی این مدت عده ی با تغییر نام و عنوان، خود را رهبر جریان سیاسی جا زدند و برای مخاطبان و مبارزان نسخه پیچی کردند.

از پوشش 24 ساعته اخبار و گزارش های مربوط به ناآرامی ها گرفته تا رهبران سیاسی که مانند قاچ سر از خاک بیرون می آوردند فقط برای یک هدف بود و آن کاسب کاری و بهره برداری سیاسی از شرایط بوجود آمده بود. در همین رابطه می توان به فریبکاری تلویزیون ایران اینترنشنال در رابطه با فردی به نام «شیرین شمس» اشاره کرد. مدیران تلویزیون ایران اینترنشنال تا قبل از ناآرامی ها او را به عنوان «عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران» به مخاطب غالب می کردند و در جریان ناآرامی ها با چرخش 180 درجه ای از او به عنوان «موسس و مسئول نهاد انفلاب زنانه» دعوت بعمل آوردند!

گفتنی است طی چند روز اخیر هشتگ بایکوت ایران اینترنشنال به عدد 690000 رسیده است که  بسیار قابل تامل است. این رسانه سعودی که قرار بود روزی لیدر جریان اغتشاش ها باشد  اکنون با بحران مخاطب مواجه است./تمام

بایکوت ایران اینترنشنال