main image
 162    1402/10/01

اساس فکری سلطنت طلبان با این ویدئو بر باد رفت

سلطنت طلبی از بیخ ایدئولوژی گرایی است

به گزارش ماهستیم؛ براندازی ج.ا.ا و بازگشت رضا پهلوی به کشور، آمال و آرزوی سلطنت طلبان بوده است، این گروه از اپوزسیون به لحاظ عقیدتی تفاوت چندانی با فرقه رجوی ندارند و تنها دنباله روی رضا پهلوی هستند. انجماد فکری سلطنت طلبان آنچنان غیرقابل تحمل است که حتی سایر گروه های مخالف ج.ا.ا را به ستوه آورده است! در همین رابطه می توان به امیرعباس فخرآور اشاره کرد.

امیرعباس فخرآور که در عناد و ضدیت او با ج.ا.ا هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اخیرا درباره سلطنت طلبان گفته است: « ... دیاکو، اولین پادشاه ایران هیچ وقت ادعا نکرد که خدا در خون ما سُنت پادشاهی را قرار داده اما پادشاهان کشورهای دنیا از ایران، اروپا و چین و .... همه ادعا کرده اند که خداوند این سُنت را در ما قرار داده است! حکومت های پادشاهی همه خود را به خداوند وصل می کنند که به بیان دیگر می شود ایدئولوژی .... اگر مخالف ایدئولوژی گرایی هستید، سلطنت طلبی ایدئولوژی گرایی است از بیخ خودش»./تمام

نظر فخرآور درباره سلطنت طلب هالینک ویدئو ...