main image
 330    1402/05/25

تبلیغ پهلوی به سخیف ترین شکل

تلویزیون من وتو مرزهای قبلی را در نوردید

به گزارش ماهستیم؛ تلویزیون های ماهواره ی هر یک به نوبه خود برای تطهیر و تبلیغ خانواده پهلوی محتوا تهیه و تولید کرده اند. در این میان تلویزیون من وتو اما برگ جدید رو کرده است! اخیرا دست اندکاران تلویزیون من و تو با پخش تصاویر و فیلم های مربوط به تتو تصویر محمدرضا پهلوی چنین وانمود می کنند که اعضای خانواده پهلوی در دل عموم ملت ایران جای دارند.

این شیوه سخیف ترین شکل ممکن برای تطهیر و تبلیغ پهلوی است که تاکنون انجام شده است./تمام