1401/08/06

تفرقه پراکنی توسط علمای اهل سنت

از روحانیون اهل تسنن توقع بیشتر از این بود

615